kiswahili syllabus

Kiswahili Syllabus Form 2

KIDATO CHA KWANZA

KIDATO CHA PILI

KIDATO CHA TATU

KIDATO CHA NNE

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMUZA
 2. Matamshi bora
  1. Silabi tatanishi km
  pa/ba,sa/sha,la/ra,cha/sha,za/sa n.k
  2. Sauti tatanishi k.m b/mb,d/nd,g/ng,n.k
  3. Vitate k.m kua/kuwa
  4. Vitanza ndimi2. Maamkizi na mazungumzo
  3. Ufahamu wa kusikiliza
  4. Kusiliza na kudadisi

2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Misingi ya maneno
  2. Aina za maneno na migawanyo yake

  1. Aina za maneno
  2. Vivumishi
  3. Vitenzi
  4. Viwakilishi
  5. Vielezi3. Vinyume
  4. Nyakati na hali
  5. Sentensi ya kiswahili
  6. Mnyambuliko wa vitenzi
  7. Uakifishaji
  8. Usemi halisi na usemi wa taarifa
  9. Uundaji wa maneno
  10. Ukubwa na udogo
  11. Ukanushaji
  12. Umoja na wingi

3. KUSOMA

 1. Kusoma kwa sauti
  1. Sauti na maneno tatanishi k.m
  p/b,s/sh,l/r,ch/sh,s/z(papa /baba,tata/dada,susu/zuzu)
  2. Vitate k.m kua/kuwa,pua/bua,vua/fua
  3. Maneno tatanishi yenye sauti mwambatano k.m
  mbali/bali,kindani/kidani,buni/mbuni
  4. Sentensi zenye maana tatanishi

  2. Kusoma kwa ufahamu

  3. Kusoma kwa kina
  1. Riwaya
  2. Ushari
  3. Tamthilia
  4. Kusoma kwa mapana
  5. Kusoma maktabani
  6. Matumizi ya kamusi

4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu ya maandishi
2. Muhtasari
3. Imla

2. Utungaji wa kiuamilifu
1. Barua (i)Rasmi (ii)Mialiko (iii)Risala (iv)Simu
2. Hotuba
3. Ratiba k.m siku ya wazazi shuleni
4. Matangazo
5. Tahadhari (i)Ilani (ii)Onyo
6. Maagizo/maelekezo
7. Shajara
8. Resipe
9. Orodha ya mambo
10. Taarifa
11. Mahojiano
12. Dayolojia

3. Uandishi wa insha
1. Maelezo
2. Mazungumzo
3. Mdokezo
4. Methali

4. Utungaji wa kisanii

1. Hadithi fupi
2. Mashairi
3. Michezo ya kuigiza

Content Protection by DMCA.com
Share this;

Kiswahili Syllabus Form 1

KIDATO CHA KWANZA

KIDATO CHA PILI

KIDATO CHA TATU

KIDATO CHA NNE

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

 1. Matamshi bora
  1. Kiimbo
  2. Shadda
  3. Irabu/vokali-/a/,/e/,/i/,/o/,/u/
  4. Konsonanti-/b/,/ch/,/d/,/dh/,/f/,/g/,/gh/,/h/,/j/,/k/
  ,/l/,/m/,/n/,/ng/,/ny/,/p/,/r/,/s/,/sh/,/t/,/th/,/v/,/w/,/y/,/z/
  5. Ala za sauti/kutamkia
  6. Namna ya kutamka na aina za sauti k.m
  ghuna,sighuna/hafifu,vipasuo,vikwamizo n.k
  7. Silabi
  8. Maneno
  9. Vitate k.m baba,papa
  10. Vitanza ndimi
  Maamkizi na mazungumuzo
 2. Maamkizi na mazungumuzo ya: (i)Nyumbani (ii)Dukani
  (iii)Mtaani (iv)Sokoni (v)Shuleni
  2. Mahojiano k.m mwalimu na mwanafunzi
  3. Mijadala k.m umoja na utangamano katika familia
  4. Hotuba

3. Ufahamu wa kusikiliza
1. Ufahammu wa taarifa za kusikiliza

4. Kusikiliza na kudadisi
1. Utangulizi wa fasihi:(i)Maana (ii)Aina
2. Fasihi simulizi (i)Hadithi (ii)Semi (iii)Ushairi
3. Maigizo:Yategemee shabaha na muktadha k.m
jandoni,sherehe za arusi n.k

SARUFI ZA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Lugha
  1. Maana ya dhima ya lugha
  2. Sauti (i)Irabu/vokali (ii)Konsonanti (iii)Mpangilio
  wa sauti katika silabi na maneno
  3. Vipasho vya lugha:sauti-silabi-neno-sentensi

2. Aina za maneno
1. Aina za maneno(i)Nomino-N (ii)Vitenzi-T
(iii)Viwakilishi-W (iv)Vivumishi-V
(v)Vielezi-E(vi)Viunganishi-U(vii)Vihusishi-U(viii)Vihusishi-I
2. Kubainisha maneno katika tungo k.m Mtoto analia
3. Ngeli za nomino
1. A-WA,U-I,U-YA-YA-YA,LI-YA,KI-VI,I-ZI,I-I,U-ZI,U-U,KU,
PA-KU-MU
4. Viambishi
1. Maana
2. Aina-awali -Tamati
5. Nyakati na hali
1. Nyakati
2. Hali
3. Ukanushaji kutegemea
6. Mnyambuliko wa vitenzi
1. Viambishi vya mnyambuliko
2. Kauli Za vitenzi (i)Kutenda
(ii)Kutendewa(iii)Kutendeka(iv)Kutendana(v)Kutendea(vi)Kutendwa(
vii)Kutendesha

7. Sentensi ya kiswahili
1. Maana ya sentensi
2. Mpangilio na uhusiano wa maneno kimantiki katika
sentennsi ya kiswahili
3. Muundo wa sentensi
4. Sentensi sahili -Upambanuzi wa sentensi sahili
kuonysha muundo wake kwa njia ya mstari

8. Uakifishaji
1. Alama za kuakifisha: 1.Nukta/kitone/kikomo(.) 2.
Mkato/kipumuo/kituo/koma(,) 3. Nukta mkato/semi koloni(;)
4.Nukta pacha/nukta mbili/koloni 5.Kiulizi/kiulizo(?) 6. Alama
hisi(!) 7.Alama mtajo/za kunukuu/za usemi(\”\”)
8.Mkwaju/mshazari(/) 9.Kistari kifupi(-) 10. Kistari (_)
11.Mstari 12.Ritifaa/kibainisha(\’)
13.Mabano/vifungo/Parandesi(),[] 14..Herufi kubwa (H) na
herufi ndogo(h) 15. Herufi nzito (Hh) 16.Herufi
mlazo/italiki(Hh) 17.Nukta za dukuduku/mdikezo(…) 18.
Kinyota(*)
9. Ukubwa na udogo

10. Umoja na udogo

KUSOMA

 1. Kusoma kwa sauti
  1. Sauti mwambatano k.m/kw/mb/mw/ng/nj/nd/n.k
  2. Sentensi
  3. Vifungu vya maneno na aya
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  1. Riwaya
  2. Tamthilia
  3. Ushairi
  4. Kusoma kwa mapana
  5. Matunizi ya maktaba
  6. Matumizi ya kamusi

KUANDIKA

 1. Uandishi wa kawaida
  1. Majibu ya ufahamu
  2. Muhtasari
  3. Imla
  4. Uchambuzi wa maandishi mbalimbali2. Utungaji wa kiuamilifu
  1. Maana na dhima ya utungaji
  2. Barua (i )Kirafiki (ii)Ramsi
  3. Ratiba kama vile ya sherehe ya kuzaliwa
  4. Tahadhari (i)Onyo (ii)Ilani
  5. Matangazo
  6. Maagizo/maelekezo
  7. Kujaza fomu,stakabadhi na orodha
  8. Taarifa
  9. Mahojiano na dayolojia

  3. Uandishi wa insha

1. Maana na aina za insha (a)Picha (b)Mdokezo
(c)Maelezo (d)Masimulizi
4. Utungaji wa kisanii
1. Mashairi mepesi
2. Hadithi fupi
3. Vitendawili,mafumbo na chemsha bongo

Content Protection by DMCA.com
Share this;

Kiswahili Syllabus Form 3

KIDATO CHA KWANZA

KIDATO CHA PILI

KIDATO CHA TATU

KIDATO CHA NNE

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
  1. Maamkizi na mazungumzo
  1. Maamkizi ya heshima na mazungumzo katika mazingira
  2. Mahojiano kama vile baina ya watu wawili
  3. Mjadala kama vile umoja wa kitaifa
  4. Hotuba2. Ufahamu wa kusikiliza
  3. Kusikiliza na kudadisi

  1. Dhima ya fasihi kwa jumla
  2. Umuhimu wa fasihi simulizi
  3. Muainisho wa fasihi simulizi

2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Umoja na wingi
  1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
  mintaarafu ya: (a)Viulizi (b)Idadi (c)-A-unganifu (d)Virejeshi
  \’O\’ na \’amba-\'(e)Visisitizi (f)Pekee (i)-enye (ii)-enyewe
  (iii)-ote (iv)-o-ote (v)-ingine (vi)-ingineo
  2. Vielezi
  1. Vielezi vya: (a)Namna (b)Wakati (c)Idadi/kiasi
  (d)Mahali
  3. Viwakilishi
  4. Mwingiliano wa maneno
  5. Vitenzi
 2. Mzizi wa kitenzi
  2. Viambishi awali katika vitenzi
  3. Viambishi tamati katika vitenzi
  4. Vinyume vya vitenzi
  5. Hali ya kuamrisha
  6. Uundaji wa nomino
  7. Sentensi ya kiswahili
 3. Aina za (i)Virai (ii)Vishazi
  2. Muundo wa sentensi
  3. Aina za sentensi
  4. Uchanganuzi wa sentensi kwa njia ya: (i)jedwali
  (ii)mchoro wa matawi (iii)mstari

  8.
  Nyakati na hali
  1. Nyakati -LI-,-NA-,-TA-
  2. Hali ya,-KI-,-KA-,-A-,-PO-,-KU-
  3. Ukanushaji
  4. Uakifishaji
  5. Mnyambulik wa vitenzi

3. KUSOMA

 1. Kusoma kwa sauti
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  4. Kusoma kwa mapana

4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
2. Muhtasari
3. Tahakiki za kazi za kisanii

2. Utungaji wa kiuamilifu

1. Barua
2. Ratiba k.m sherehe za arusi
3. Taharadhi (i)Ilani (ii)Onyo
4. Matangazo
5. Maagizo/maelekezo
6. Tawasifu
7. Wasifu
8. Resipe
9. Kumbukumbu
10. Ripoti
11. Mahojiano na dayolojia
12. Kujaza fomu na hojaji
13. Insha za kitaaluma k.m makala ya redio na runinga
3. Uandishi wa insha
4. Utungaji wakisanii
1. Michezo ya kuigiza
2. Mikusanyiko ya kazi za fasihi simulizi
3. Mashairi

Content Protection by DMCA.com
Share this;
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Open chat