Posted on

Kiswahili Syllabus Form 4

KIDATO CHA KWANZA

KIDATO CHA PILI

KIDATO CHA TATU

KIDATO CHA NNE

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

 1. Maamkizi na mazungumzo
  2. Ufahamu wa kusikiliza
  3. Kusikiliza na kudadisi

  1. Sifa bainifu za fasihi simulizi na fasihi andishi
  2. Muanisho wa fasihi simulizi (i)semi (ii)Masimulizi
  ya hadithi (iii)Mazungumzo
  3. Maigizo kutegemea shabaha na miktadha
  4. Ngomezi
  5. Ushairi

SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Ngeli za nomino
  1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
  mintarafu ya: (i)Virejeshi \’O\’ na \’amba\’ (ii)Vivumishi
  2. Aina mbalimbali za maneno
  1. Viunganishi
  2. Nomino
  3. Vitenzi
  4. Viwakilishi
  5. Vivumishi
  6. Vielezi
  7. Vihusishi
  8. Vihisishi

3. Mwingiliano wa aina mbalimbali za maneno k.m kivumishi
kuwa nomino

4. Muundo wa sentensi ya kiswahili
5. Mnyamuliko wa vitenzi vya:
1. Asili ya kigeni
2. Silabi moja
3. Asili ya kibantu

6. Nyakati na hali
1. Nyakati: LI,NA.TA
2. Hali:ME,HU,NGE,NGELI,NGALI,PO,A,KA,KI,KU
3. Hali ya kuamuru
4. Ukanushaji kutegemea nafsi

7. Uakifishaji
8. Uundaji wa maneno
1. Nomino kutokana na mzizi wa nomino
2. Nomino kutokana na mzizi wa kitenzi
3. Kitenzi kutokana na mzizi wa nomino
4. Kivumishi kutokana na mzizi wa nomino
5. Nomino kutokana na mzizi wa kivumishi
6. Kivumishi kutokana na mzizi wa kitenzi
7. Kitenzi kutokanan na mzizi wa kivumishi
9. Matumizi ya maneno na viambishi maalum
10. Umoja na wingi

3. KUSOMA

 1. Kusoma kwa sauti
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  4. Kusoma kwa mapana

4. KUANDIKA

 1. Uandishi wa kawaida
  1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
  2. Muhtasari
  3. Tahakiki za kazi za kisanii2. Utungaji wa kiuamilifu
  3. Uandishi wa insha
  1. Masimulizi
  2. Mazungumzo
  3. Mawazo
  4. Maelezo
Content Protection by DMCA.com
Share this;