How to speak Swahili fluently

Most Swahili learners find it difficult to express themselves in fluent Swahili. This article will discuss different methods that you can use to overcome this obstacle. Swahili has more than 80 million speakers in Africa. The majority of these people live in Kenya and Tanzania. It should be noted that there are many Swahili dialects in Africa. Fortunately, unlike some languages with different regional dialects like Chinese, Swahili speakers have no difficulties understanding speakers from other countries or regions. Follow the discussion so as to improve on your spoken Swahili.

Stop saying that Swahili is Arabic

Some people believe that Swahili is an Arabic dialect. This is a myth. I have been speaking Swahili for more than 28 years yet I can’t understand anything spoken or written in Arabic. It is true that Swahili has borrowed a number of Arabic words but it is an African language. It is similar in phonology and morphology to the majority of Bantu languages spoken in Africa.

Differentiate the Swahili taught in Primary and High school with spoken Swahili

Kenyan schools spend so much time teaching grammar and forget the speaking skills. Maybe we assume that learners are interacting with the language daily, thus they can learn anything. For example, High school students in Kenya are introduced to phonology in Form one and morphology in form two. Learners memorize these sounds instead of pronouncing them. It is taken as a grammar lesson. Therefore speaking skills are not fully developed. Now, you need to speak the language naturally. Avoid complex grammatical structures and “big” vocabularies taught in school.

Avoid direct translation

Swahili spoken in Kenya is quite idiomatic. Translating from English or any other language may fail you. Kenyans like idioms. You can just mix some words without translating them. After few months you have improved your pronunciation and confidence. Some words and nouns also sound funny when translated. For example, Southern Bypass! Always substitute what you don’t know or you can’t pronounce.

Use short sentences

Avoid compound sentences. Use simple sentences that are easy to understand. Kenyan politicians know this trick. They end or open their speeches with short and memorable Swahili phrases that can be discussed the whole week. “Hivyo ndivyo tumeamua. Hakuna kurudi nyuma.Kazi lazima itafanyika.”

Always remember humans and animals are the same grammatical category of nouns

Speaking Swahili is fun especially for foreigners. If you know this rule, you are safe. Look at this sentence: The doctor went to the market. (Daktari alienda sokoni) 2. The cow went to the market. (Ngombe alienda sokoni). Only the noun has changed.

Listen to Swahili music or radio shows and watch Television programs

Listen to some audio materials. Listen to learn certain sounds are pronounced and learn new vocabularies. I am a language teacher and I know the role of listening when learning a language. We spend more time listening than reading.

Finally, purpose to speak this sweet and musical language wherever you are in this world. When you learn a language you also learn the culture of its people!

Content Protection by DMCA.com

Ngeli za Kiswahili

Ngeli ni mpangilio wa nomino katika makundi. Mpangilio huu ni muhimu sana katika lugha ya Kiswahili kwani husaidia katika upatanisho wa nomino na vitenzi na maneno mengine. Mbinu hii huitwa upatanisho wa kisarufi.

Ngeli za Kiswahili
A-WA
LI-YA
U-ZI
U-I
KI-VI
U-U
I-ZI
KU
YA-YA
I-I
U-YA
PA-KU-MU

A-WA

Ngeli hii hujumuisha majina ya binadamu na viumbe vilivyo hai. Huwa na kiambishi a katika umoja na wa katika wingi.

Kiambishi cha umoja-a

Kiambishi cha wingi-wa

Mfano

Mtoto anacheza.

Watoto wana cheza.

Ndege anaimba .

Ndege wanaimba.

Miundo ya nomino

KI-VI

Kipepeo anapendeza.

Vipepeo wanapendeza.

CH-VY

Chura aliruka.

Vyura waliruka.

M-WA

Mtu ameonekana.

Watu wameonekana.

M-MI

Mtume anahubiri.

Mitume wanahubiri.

Ngeli ya KU

Hii ni ngeli ya kitenzi jina. Vitenzi vinapoongezwa kiambishi ku na kutumiwa kama nomino katika sentensi ,hubadilika na kuwa vitenzi jina. Nomino hii huwa na kiambishi ku katika upatanisho wa kisarufi.

Mfano

Cheka-kucheka

Kucheka kwake kunavutia.

Cheza-kucheza

Kucheza huko hakufai barabarani.

Tanbihi: Lazima kitenzi kitumike kama nomino ili kipiwe sifa hii.

Tazama: Ameanza kucheza. Neno “kucheza” ni kitenzi wala si kitenzi jina.

Ngeli ya I-ZI

Hii ni ngeli ya nomino ambazo huwa katika hali ya umoja.

Kiambishi cha umoja-i

Kiambishi cha wingi-zi

Mfano

Ngozi hiyo inavutia.

Ngozi hizo zinavutia.

Ngeli hiyo inaeleweka.

Ngeli hizo zinaeleweka.

Ngeli ya LI-YA

Kiambishi cha umoja-li

Kiambishi cha wingi-ya

Mfano

Gari limenunuliwa.

Magari yamenunuliwa.

Muindo ya nomino

G-M

Gari-magari

JI-MA

Jani-majani

Jicho-macho

Y-M

Yai –mayai

JI-ME

Jino-meno

Ngeli ya PA-KU-MU

Hii ni ngeli inayoashiria mahali. Kila kiambishi katika ngeli hii huwa na matumizi ya kipekee.

Pa- mahali panapodhihirika

Mahali hapa panavutia.

Mu- mahali ndani

Kanasani homo mna watu wengi.

Ku- mahali kusikodhihirika

Mahali huko kumejaa maji.

Ngeli ya KI-VI

Kiambishi cha umoja-ki

Kiambishi cha wingi-vi

Mfano

Kiti kimenunuliwa.

Viti vimenunuliwa.

Kioo kimevunjika.

Vioo vimevunjika.

Ngeli ya U-ZI

Kiambishi cha umoja- u

Kiambishi cha wingi-zi

Mfano

Uta umekatika.

Nyuta zimekatika.

Miundo ya nomino

U-NYU

Uta-nyuta

Uzi-nyuzi

W-NY

wembe- nyembe

Ngeli ya YA-YA

Nomino katika ngeli hii hupatikana katika hali ya wingi.

Kiambishi cha umoja-ya

Kiambishi cha wingi-ya

Mfano

Maji yamemwagika.

Maji yamemwagika.

Mifano ya nomino: mafuta,mate,manukato,maziwa

Ngeli ya U-I

Kiambishi cha umoja-u

Kiambishi cha wingi- i

Mfano

Mkono unaniuma.

Mikono inaniuma.

Mti umekatwa.

Miti imekatwa.

Mlima unavutia.

Milima inavutia.

Ngeli ya I-I

Nomino nyingi katika ngeli hii ni zile zisizohesabika. Nyingine huwa ni nomino dhahania.

Kiambishi cha umoja-i

Kiambishi cha wingi-i

Mfano

Amani imepatikana.

Amani imepatikana.

Sukari imeloa maji.

Sukari imeloa maji.

Ngeli ya U-U

Hii ni ngeli ambayo hujumuisha nomino dhahania.

Kiambishi cha umoja-u

Kiambishi cha wingi-u

Mfano

Upendo utanifaa.

Upendo utawafaa.

Mifano zaidi ya nomino: uzuri,wema,uovu,ukakamavu

Ngeli ya U-YA

Kiambishi cha umoja-u

Kiambishi cha wingi-ya

Mfano

Ugonjwa umetibiwa.

Magonjwa yametibiwa.

Mifano Zaidi ya nomino: uovu,ubaya,unyoya

Tanbihi: Nomino huwa na kiambishi u katika umoja na ma katika wingi

Content Protection by DMCA.com

Mbinu za Kukusanya Fasihi Simulizi

Mbinu za Kukusanya Vitanza Ndimi {KCSE Kiswahili Paper 3 (102/3),Swali la lazima: 2013,}

Mbini hizi zinaweza kutumika katika ukusanyaji wa fasihi simulizi kwa jumla. Ufafanunuzi utategemea utanzu/kipera husika.

Utazamaji wa kushiriki au kutoshiriki.
Mtu anaweza kushiriki katika kikao cha utamkaji wa vitanza ndimi, hivyo kujua vinavyoendelezwa katika jamii husika.

Video
Mtu anaweza kupiga picha za video watu wakitamka/wakishindana katika utamkaji wa vitanza ndimi ili kuja kuchanganua baadaye.

Matumizi ya hojaji. Mtu anaweza kuandaa maswali katika hojaji ili kudadisi kwa mfano, kama vipo katika jamii fulani, wanaohusika katika vikao vya utamkaji na uundaji wake.

Kurekodi kimaandishi (kuandika) ili kuvirithisha au hata kuvichanganua
baadaye.

Majadiliano ya vikundi lengwa, Mtafiti anaweza kuteua vikundi, kwa mfano, vijana, ili kuchunguza namna wanavyoviunda na kuvitamka, na athari ya vitanza ndimi hivi kwao.

Mahojiano .Mtafiti anaweza kuandaa mahojiano rasmi na kundi / sampuli lengwa ili kuchunguza kwa mfano, majukumu ya vitanza ndimi katika jamii husika

Matumizi ya vinasa sauti ili kunasa utamkaji wenyewe na kuchanganua sifa zake.

Kutumia kumbukumbu ya mtafiti mwenyewe. Mtafiti ambaye in mmoja wa wanajamii katika eneo analofanyia utafiti anaweza kurithisha yale
anayokumbuka baada ya kuyashuhudia.

Kusoma majarida na vitabu (maktabani) vyenye habari kuhusu vitanza ndimi.

Content Protection by DMCA.com

Maswali na majibu: Kigogo

Jamii imemkandamiza mwanamke.

Thibitisha ukweli wa kauli hii kwa kurejelea Tamthilia ya Kigogo.

1. Kudharauliwa

Majoka anasema wanawake ni wanawake tu.

2. Kutumiwa kama chombo cha mapenzi

Majoka anataka kuishiriki mapenzi na Ashua kama kigezo cha kumpa msaada.

3. Kupigwa

Tunu anapigwa na kuvunjwa mguu na Chopi,Ngurumo na vijana wengine.

4. Kutusiwa

Majoka anasema « sina time ya wanawake »

5. Kufungwa bila hatia

Majoka anamfunga Ashua kwa madai ya kuzua vurugu katika ofisi ya serikali.Ilikuwa ni njia ya kulipiza kisasi kwa Sudi na kumnasa Ashua.

6. Kunyimwa kura

Tunu anapoenda mangweni kujaribu kuwakomboa walevi wamuimbia nyimbo za kumkejeli. Ngurumu anadai kuwa hawezi kumpa mwanamke kura.

7. Kutopewa nafasi ya uongozi katika jamii

Kenga anamwuliza Sudi iwapo Sagamayo ishawahi kuwa na Shujaa wa kike.

8. Kupangiwa njama ya kuuwawa

Kenga na Majoka wanapanga njama ya kumwangamiza Tunu.Wanawatuma vijana,akiwepo Chopi kumwangamiza lakini wanamvunja mguu.

9. Kuishi kwa hofu

Hashima anasema kuwa yeye na Tunu wake wanaishi kwa hofu,kila waamkapo wanapiga alhamdulillahi.

10. Kusalitiwa katika ndoa

Majoka anasema kuwa hampendi Husda bali alimwoa ili kutimiza wajibu wake kama kiongozi.Majoka anampenda Ashua.

Maswali mengine


Content Protection by DMCA.com
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Open chat